Algemene Voorwaarden

 

 

 1. Liscio ontharen is verplicht de cliënt op een duidelijke wijze in te lichten over de aard, de omvang en het doel van de behandeling.

 2. Cliënt zal aan Liscio ontharen de inlichtingen verstrekken en de medewerking verlenen, die Liscio ontharen nodig heeft voor de correcte uitvoering van de afgesproken behandeling.

 3. Liscio ontharen zal zich volledig inzetten voor het behalen van een zo goed mogelijk resultaat bij het verwijderen van de (over)beharing. Omdat de huid aan permanente invloeden – zowel extern als intern – onderhevig is zoals; zon, licht, koude, warmte, hormonen, pigmentatiegenen, onderliggende ziekten/allergieën etc, kan Liscio Ontharen geen 100% garantie geven op de gewenste verwijdering van genoemde (over)beharing.

 4. Liscio ontharen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet slagen van de behandeling en/of eventuele littekens of ander lichamelijk letsel voortvloeiend uit de behandeling.

 5. Liscio ontharen zal niet verder doordringen in de privésfeer van een cliënt dan voor de overeengekomen behandeling noodzakelijk is.

 6. Liscio ontharen legt gegevens vast omtrent de uitgevoerde verrichtingen en de door cliënt verstrekte inlichtingen, voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en registreert deze gegevens zorgvuldig in het cliëntdossier.

 7. Liscio ontharen zal tijdens de intake de door cliënt gebruikte medicatie aantekenen in het cliëntdossier.

 8. Liscio ontharen zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens.

 9. Cliënt is bij verhindering gehouden een afspraak tijdig (doch minimaal 72 uur van tevoren, dit geldt ook bij afmelding door ziekte) af te zeggen. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden de kosten van de behandeling volledig in rekening gebracht.

 10. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

 11. Cliënt is verplicht de afspraken c.q. de behandelingen direct contant, per pin of per creditcard (MasterCard of Maestro) te voldoen.

 12. Liscio ontharen zal aan de cliënt de tarieven overhandigen.

 13. Liscio ontharen is bij voorgenomen wijzigingen in de praktijkvoering en dienstverlening gehouden hiervan tijdig en duidelijk mededeling te doen aan de cliënt.

 14. De cliënt is bekend met de lichamelijke risico’s, die uit een behandeling kunnen voortvloeien. Deze worden o.a. uitgebreid beschreven in het toestemmingsformulier.

 15. De hieronder genoemde kortingsstaffel is van toepassing op alle ontharingsbehandelingen met uitzondering van ontharingsbehandelingen die in de aanbieding zijn en behandelingen waarover al korting is gegeven. Kortingsstaffel: 3e behandeling - 4% korting, 4e behandeling - 5% korting, 5e behandeling - 6% korting, 6e behandeling - 7% korting, 7e behandeling - 7% korting, 8e behandeling - 8% korting, 9e behandeling - 9% korting.

 16. Op de behandelingsovereenkomst (t.w. Toestemmingsformulier IPL behandeling) is Nederlands Recht van toepassing.

 17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 55327737.